CGMesky: Všeobecné obchodní podmínky

1. Poskytovaná Služba

Kreditová služba CGMesky (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) umožňuje posílat a přijímat SMS (Short Message Service) zprávy ve vybraných ambulantních informačních systémech poskytovatele, tj. společnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., IČ: 47902442, se sídlem Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, e-mail: obchod.cz@cgm.com (dále jen „Poskytovatel“), na koncová česká a slovenská mobilní čísla (předvolba +420, respektive +421). Text jedné SMS smí obsahovat maximálně 160 znaků. Jakmile je tento počet překročen, bude zpráva automaticky v systému rozdělena na dvě a více zpráv, které se ale příjemci zobrazí jako jedna zpráva. V případě použití diakritických znaků se délka jedné SMS zprávy zkracuje na 70 znaků. Dobitý kredit není možné vrátit a lze ho využít pouze jeho vyčerpáním prostřednictvím odesílání SMS zpráv. Jeho exspirace nastává po 12 měsících od posledního dobití.

Zákazníkem je poskytovatel zdravotních služeb, který si zřídí uživatelský přístup do webového portálu CGM Svět Poskytovatele a prostřednictvím tohoto portálu zašle požadavek o aktivaci služby CGMesky a dobíjení kreditu, případně poskytovatel zdravotních služeb, kterému je ze strany Poskytovatele potvrzena e-mailová objednávka Služby (dále jen „Zákazník“). Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi sjednané Služby. Smlouvou se pro účely těchto podmínek rozumí Zákazníkem a Poskytovatelem odsouhlasená specifikace Služby nebo jiná smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb Poskytovatelem.

Služba nezahrnuje přístup k tísňovým službám a související lokalizaci a identifikaci uživatele takových služeb. V rámci poskytování Služeb nejsou nabízeny žádné minimální úrovně kvality Služeb.

Služba je poskytována standardně dostupnými technologiemi. Tzn. lze využít SW třetí strany s podporou hlasového výstupu textů.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující provoz ambulantního systému Poskytovatele, dále běžný internetový prohlížeč s možností otevření dokumentů v PDF formátu. Je také nutné mít zřízen uživatelský přístup do webového portálu CGM Svět, prostřednictvím kterého je možné zaslat požadavek o aktivaci služby CGMesky a také dobíjení kreditu. Obsah zasílaných SMS zpráv zobrazí klient Zákazníka, který je připojen do GSM sítě s registrovaným číslem u českého nebo slovenského operátora (předvolba +420, respektive +421), pomocí funkčního mobilního telekomunikačního zařízení. Pro on-line zadání obsahu určeného k přenosu klientovi Zákazníka je nezbytné, aby byl Zákazník připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Poskytovatel neodpovídá za nepřenositelnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Zákazníka. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby nebo výpadků služeb operátora. Fungování služby je podmíněno provozováním podporovaného ambulantního systému Poskytovatele.

Poskytovatel zajistil technicky a organizačně bezpečnost poskytovaných Služeb s ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob, zpracoval pro zajištění ochrany údajů a důvěrnosti komunikací vnitřní technicko-organizační předpis a přijal vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří dokument „Informace poskytované před uzavřením smlouvy o poskytování služeb“.

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

2. Uzavření smlouvy

Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel odsouhlasí požadavek Zákazníka o aktivaci Služby a dobití kreditu po zřízení uživatelského přístupu do webového portálu CGM Svět Zákazníkovi, případně potvrzením e-mailové objednávky Služby Zákazníka Poskytovatelem. Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli aktivační poplatek na základě vystavené faktury se splatností 14 dní. Pro případ nezaplacení aktivačního poplatku Zákazníkem ve lhůtě splatnosti je Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Uzavření smlouvy probíhá výhradně v uživatelském profilu CGM Svět v sekci „CGMesky“ (https://www.cgmsvet.cz/cgmesky/zadost-o-zrizeni-sluzby/), ve kterém Zákazník nebo pověřená kontaktní osoba Zákazníka vyplní následující informace: jméno, příjmení, e-mail, telefon, IČ. Zákazník je dále seznámen s dokumenty:

  • Informace poskytované před uzavřením smlouvy o poskytování služeb (předsmluvní informace)
  • Shrnutí smlouvy
  • Čestné prohlášení

Před odesláním žádosti o zřízení služby CGMesky Zákazník vyjadřuje aktivní souhlas s danými podmínkami. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je uhrazení aktivačního poplatku dle aktuálně platného ceníku. Výsledkem kladného zpracování žádosti je vytvoření přístupu do služby CGMesky (přístupové jméno a heslo), který Zákazník nastaví ve svém ambulantním systému.

3. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Práva a povinnosti

Případná odpovědnost smluvních stran za škodu způsobenou porušením podmínek smlouvy je omezena celkovou částkou odpovídající celkové ceně Služeb bez DPH za období 12 měsíců předcházejících vzniku škody. Žádná ze smluvních stran není odpovědná druhé straně za plnění smluvních podmínek v případě takových okolností, jako jsou válka, nepřátelské akce, revoluce, občanské nepokoje, stávky, epidemie, nehody, oheň, vítr, záplavy nebo obecně zásahy vyšší moci. Strana postižená takovou okolností toto bezodkladně ohlásí písemně druhé straně, pokud takové postižení znamená zpoždění nebo přerušení v plnění této smlouvy.

Za účelem dalšího rozšiřování a zkvalitňování Služeb si Poskytovatel vyhrazuje právo získávat od Zákazníka informace o způsobu, jakým Službu používá. Zákazník je povinen při užívání Služeb dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Poskytovatel má právo kontrolovat dodržování všeobecných obchodních podmínek Zákazníkem.

Poskytovatel prohlašuje, že Služby poskytované Poskytovatelem jsou v souladu s GDPR, tedy že umožňují Zákazníkovi provádět jejich nastavení tak, aby mohl dodržovat podmínky pro správu a zpracovávání osobních údajů stanovené platnými právními předpisy a také Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nekompetentní obsluhou, závadou na technickém zařízení, nedodržením provozních doporučení Poskytovatele uvedených v uživatelské dokumentaci nebo nedodržením obchodních podmínek.

Osobní údaje podávané před zahájením plnění služby nebo shromažďované v souvislosti s poskytováním služby zahrnují informace o osobě oprávněné jednat za zdravotnické zařízení (Zákazníka) za účelem aktivace služby CGMesky a dobíjení kreditu. Shromažďovány jsou následující informace: IČ subjektu, obchodní název. U Zákazníka nebo pověřené kontaktní osoby Zákazníka: titul, jméno, příjmení, e-mail, telefon, země.

Poskytovatel upozorňuje, že Zákazník jako poskytovatel zdravotních služeb odpovídá za ochranu zdravotnické dokumentace a jiných důvěrných informací zpracovávaných s využitím Služeb Poskytovatele. Zákazníkovi je tedy doporučováno, aby zavedl a dodržoval interní opatření k ochraně zdravotnické dokumentace a osobních a jiných důvěrných údajů zpracovávaných s využitím Služeb Poskytovatele.

Zákazník si pro poskytování Služeb dobíjí kredit, přičemž tento kredit není povinen vyčerpat. Kredit lze však vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od okamžiku posledního dobití. Nevyčerpaná část kreditu se Zákazníkovi po uplynutí lhůty 12 měsíců od okamžiku posledního dobití nepřevádí do dalšího období a po ukončení poskytování Služeb se nevyčerpaná část kreditu Zákazníkovi neproplácí.

Nemá-li poskytovaná služba sjednané vlastnosti a projeví se vady, může Zákazník požadovat zajištění nápravy; není-li to možné, může Zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

5. Opatření, jež může Poskytovatel přijmout v reakci na bezpečnostní incidenty nebo při zjištění hrozby či zranitelnosti

Poskytovatel zajišťuje, aby byly ochrana údajů/soukromí a zásady ochrany údajů zohledněny v návrhu a vývoji procesů informačních systémů a služeb. Cílem je vyhnout se nákladnému a časově náročnému dodatečnému programování, které by bylo potřeba provést, pokud by ochrana údajů a bezpečnostní požadavky měly být implementovány po zavedení informačního systému. Opatření, jako jsou deaktivace některých funkcí softwaru, ověření nebo šifrování, jsou zohledňovány na začátku procesu vývoje. Produkty Poskytovatele jsou dodávány s továrním nastavením, které je optimalizováno na ochranu dat tím způsobem, že jsou zpracovávány pouze osobní údaje nezbytné k danému účelu.

K zajištění ochrany údajů provádí Poskytovatel pravidelný průzkum stavu vývoje v oblasti bezpečnostních technologií. To zahrnuje stanovení typických scénářů poškození, které pramení z odpovídajících bezpečnostních potřeb/úrovní bezpečnosti pro různé typy osobních údajů, které jsou slučovány do kategorií možných poškození, stejně jako provádění posouzení rizik. Dále specializované penetrační testování, které je prováděno formou pravidelných testů, posuzování a vyhodnocování účinnosti těchto technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajišťují bezpečnost zpracování dat. Následující pokyny upravují implementaci vhodných technických a organizačních opatření.

Při používání služby CGMesky jsou na serverech dodavatele ukládány auditní a nezbytná technická data pro odeslání SMS zpráv, zjištění stavu SMS (doručenky) a zpracování případných odpovědí.

Při používání těchto služeb budou dočasně na serverech dodavatele uložena data, která jsou nezbytná k zajištění integrity a bezpečnosti provozu služby CGMesky:

  • uživatelské jméno,
  • datum a čas požadavku,
  • typ https metody a URL,
  • IP adresa,
  • kód odpovědi,
  • požadavek a odpověď ve formátu JSON,
  • telefonní číslo příjemce/odesílatele zprávy.

Přenos komunikace je vždy šifrován na úrovni HTTPS spojení a Zákazník, respektive jím pověřené oprávněné osoby, mají v ambulantním systému zabezpečeným způsobem uložené přístupové údaje (přístupové jméno a heslo) opravňující službu CGMesky používat.

6. Cena a platební podmínky

Cena Služeb platná ke dni uzavření smlouvy je uvedena ve smlouvě. Cena může být Poskytovatelem v průběhu trvání smlouvy aktualizována. Cena se skládá z ceny aktivačního poplatku a ceny za počet odeslaných SMS.

Platba za kredit je realizována bezhotovostně prostřednictvím platební brány ve webovém portálu CGM Svět. Daňový doklad za dobití kreditu je po zpracování transakce systémem odesílán na e-mail, který Zákazník zadal při registraci do portálu CGM Svět www.cgmsvet.cz a zároveň je možné jej kdykoliv dodatečně stáhnout z uživatelského profilu CGM Svět (https://www.cgmsvet.cz/cgmesky/).

Aktivační poplatek je fakturován na základě objednávky z portálu CGM Svět www.cgmsvet.cz, standardní fakturou se splatností 14 dní.

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

7. Ukončení smlouvy

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele na adrese jeho sídla formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), nebo e‑mailem na e-mailovou adresu: obchod.cz@cgm.com. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který obdržel v rámci předsmluvních informací, není to však povinností Zákazníka. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Zákazník požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Aktivační poplatek se nevrací.

Obě smluvní strany mohou smlouvu bez uvedení důvodu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Dojde-li k takové změně ceníku, která má za následek zvýšení ceny Služby o více jak 10 %, má Zákazník nejpozději do 30 dní od nabytí platnosti takové změny právo smlouvu vypovědět, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Poskytovatel se zavazuje změny zveřejňovat na svých webových stránkách, nejpozději 30 dní před nabytím jejich platnosti. V případě ukončení smlouvy se aktivační poplatek ani případně nevyčerpaná část kreditu Zákazníkovi nevrací, pokud si smluvní strany výslovně nesjednají jinak.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky může Poskytovatel kdykoliv měnit. Aktuální znění je vždy dostupné na zákaznickém portálu CGM Svět. Poskytovatel se zavazuje změny zveřejňovat na svých webových stránkách nejpozději 30 dní před nabytím jejich platnosti.

V případě sporu,

Toto znění Všeobecných obchodních podmínek je platné s účinností od 1. 12. 2020.

Aktualizováno: 16. 2. 2021
Navigační panel