Obchodní podmínky – portál CGM Svět

1. Komu je určen portál CGM Svět

Portál CGM Svět (dále jen „Portál“) provozovatele CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., IČ: 479 02 442, se sídlem Budova C, Office Park Nové Butovice, Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131584 (dále jen „Provozovatel“), je určen především odborníkům ve zdravotnictví, ale také zdravotnickému personálu, studentům zdravotnických škol, členům managementu zdravotnických zařízení, členům odborných komor ve zdravotnictví a zaměstnancům těch komor (dále jen „Uživatel“).

2. Licence k použití portálu CGM Svět a jeho obsahu

Přístupem na webové stránky Portálu je Uživateli udělena nepřevoditelná a nevýhradní licence pro využití služeb Portálu pro účely Uživatele. Zejména se jedná o zobrazení obsahu umístěného na Portálu. Tato licence se uděluje konkrétně Uživateli a nesmí být (byť zprostředkovaně) udělena další osobě. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb Provozovatele.

Omezení: Pokud není v těchto podmínkách nebo obsahu Portálu uvedeno jinak, tato licence nepovoluje reprodukci, redistribuci, prodej nebo vypracování odvozeného obsahu. Licence taktéž nedovoluje zasahování, narušování nebo jiné poškozování služeb Portálu. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo obsahu Portálu tedy Uživatel zejména nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny předmětu této licence ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel není oprávněn služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu služeb poskytovaných Provozovatelem, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb třetími osobami.

Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele.

Tato licence nabývá platnosti při prvním použití Portálu Uživatelem a je v platnosti do okamžiku zrušení uživatelského účtu Uživatele.

3. Registrace a členství

Registrace

Pro užívání Portálu a služeb Provozovatele je nezbytné, aby se Uživatel zaregistroval svojí e-mailovou adresou, heslem a identifikačním číslem společnosti nebo organizace, ve které pracuje. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně svéprávná nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito podmínkami. Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné. Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat služby Provozovatele Uživatelem.

Údaje vložené při registraci podléhají Prohlášení o ochraně osobních údajů

Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

Dokončením registrace je Uživateli založen uživatelský účet.

Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších povinných osobních údajů Uživatel bere na vědomí, že služby poskytované Provozovatelem mohou být omezeny.

Bezpečnost uživatelského účtu

Uživatel je odpovědný za svůj uživatelský účet, zejména za neautorizovaný přístup k tomuto účtu. Uživatel je povinen zajistit důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení a pro přístup k službám Provozovatele, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělit žádné třetí osobě. Pokud Uživatel sdílí počítač s dalšími osobami, je nutné se po skončení práce s Portálem odhlásit. Pokud Uživatel zjistí zneužití svého uživatelského účtu, je povinen bezodkladně kontaktovat Provozovatele.

4. Prohlášení, práva a povinnosti

Prohlášení Uživatele

Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk,
b) nebyl zbaven svéprávnosti, jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užíváním služeb,
c) veškeré údaje, které o sobě Uživatel při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d) se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu Portálu.

Obecné závazky Uživatele

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:
a) bude používat služby pouze k účelům, k nimž jsou určeny,
b) pro přístup k službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Provozovatelem,
c) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení a pro přístup k službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
d) nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
e) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,
f) nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené k službám), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služeb, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
h) nebude služby používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet; Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb,
i) nebude porušovat práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

Obecná oprávnění Provozovatele

Provozovatel je, s ohledem na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:
a) omezit poskytování služeb či jakkoli změnit způsob poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu Uživatele (obsahem Uživatele se rozumí veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním služeb na webové stránky Portálu, zejména komentáře, inzerce atd.)
b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo,
c) při jednání v rozporu s těmito podmínkami zrušit či zablokovat uživatelský účet Uživatele a to bez předchozího upozornění.

5. Placené služby

E-Learning CGM Svět

E-Learning CGM Svět (dále jen „e-learning“) je jedna ze součástí Portálu zaměřená na tzv. online vzdělávání. Její náplní je vzdělávací obsah. Výuka zde probíhá bez zásahu vyučujícího, pouze samostudiem Uživatele. Náplň e-learningu se skládá ze samostatných kurzů, do kterých se Uživatel přihlašuje pomocí Portálu. Přihlášení do kurzu může být zpoplatněno.

Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo použít pro platbu za kurz pouze jím vybrané platební metody. Přehled platebních metod je k dispozici před potvrzením objednání kurzu. Platba je zprostředkována internetovým platebním portálem.

Účast v kurzu získává Uživatel za cenu platnou v době objednání. Není možné zpětně nárokovat dodatečné slevy z ceny. Účast v kurzu se platí předem. Na základě úspěšně provedené peněžní transakce je Uživateli udělen přístup do kurzu. Dále Uživatel obdrží doklad o provedené platbě (daňový doklad) na e-mailovou adresu uvedenou při objednání kurzu ve formě PDF souboru.

Pokud není uvedeno jinak, účast v kurzu je platná po dobu 90 kalendářních dnů od data přihlášení do kurzu. Po dobu těchto 90 dnů má Uživatel přihlášený do kurzu (dále jen „Student“) neomezené právo na práci se vzdělávacím obsahem, ať už s výkladovou nebo testovou částí kurzu do kterého je přihlášen.

Součástí kurzu je závěrečný certifikát, který slouží jako osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vystavení certifikátu je absolvování tzv. závěrečného testu, který sestává z otázek týkajících se probírané tématiky v kurzu. O tento certifikát žádá Student po absolvování testu. Certifikát je vydáván na jméno Studenta-Uživatele, tak jak jej uvedl při registraci. Vystavovatelem certifikátu je Provozovatel.

Poradna

Poradna je služba poskytovaná v rámci Portálu, kterou může Uživatel využít k zodpovězení svých případných dotazů dle vypsaných témat poraden.

Zodpovězení dotazů není zpoplatněno, pokud dále není uvedeno jinak.

V případě, že je dotaz Uživatele věcně složitější a jeho zodpovězení vyžaduje hlubší znalost problematiky nebo složitější analýzu na straně Uživatele, je Uživateli nabídnuta placená konzultace formou objednávky služeb v rozsahu, který je nutný pro kvalitní zodpovězení dotazu. Uživatel není povinen na tuto objednávku přistoupit. Stejně tak Provozovatel není povinen tuto nabídku poskytnout.

Provozovatel v rámci poskytování služby Poradny pouze zprostředkovává kontakt Uživatele s nezávislými odborníky v jednotlivých oblastech. Provozovatel nenese odpovědnost za úplnost a správnost odpovědí na dotazy Uživatele, tyto odpovědi poskytují nezávislí odborníci

eAudit GDPR

Aplikace eAudit se nachází na adrese gdpr.cgmsvet.cz.

Aplikace eAudit slouží jako pomůcka při realizaci zabezpečení a splnění požadavků plynoucích z Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) v jejich lékařských praxích. Aplikace obsahuje doporučující informace a návody nezbytné k tomu, aby její uživatelé mohli uvést dokumentaci správce nebo zpracovatele osobních údajů do stavu odpovídajícího požadavkům GDPR a metodicky pomáhá ambulantnímu lékaři provést ho jeho povinnostmi, vygeneruje mu vzorovou dokumentaci.

eAudit rozhodně není jediným a konečným prostředkem pro zajištění požadavků plynoucí z Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Provozovatel není odpovědný za konečnou implementaci opatření a plnění požadavků ve vztahu k Uživateli, zejména jedná-li se o:

 • nesprávně uvedené údaje Uživatelem v aplikaci,
 • využití aplikace pro jiné účely než byla navržena,
 • nepřijetí opatření pro naplnění požadavků vyplývajících z Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Aplikace eAudit je navržena pro ambulantní zařízení menšího rozsahu (typicky do 10 zaměstnanců). Jedná se o taková ambulantní zařízení, která nemají za povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Povinnost zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů se řídí článkem 37 Nařízení. Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:

 • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí
 • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů
 • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 7 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 8.

Dle metodiky vydané Ministerstvem zdravotnictví:

„Z uvedeného vyplývá, že poskytovatel lůžkové péče jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů ve většině případů. U ambulantních poskytovatelů je jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů zcela dobrovolné. S přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti, může být jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, a pokud jmenován bude, může být jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik správců/zpracovatelů. Rovněž je možné obsadit tuto pozici pomocí externího dodavatele. Vždy je však nutné splnit podmínku jeho snadné dosažitelnosti.“

6. Reklamace

Zrušení účasti v kurzu a vrácení peněz

Uživatel (Student) má právo na vrácení peněz a zrušení účasti v kurzu za předpokladu, že mu nebyl vystaven certifikát o absolvování kurzu. Nárok na zrušení kurzu vzniká:

 • pokud se obsah kurzu významně liší od anoncovaného obsahu kurzu na úvodní straně kurzu (která je dostupná před objednáním)
 • pokud v průběhu práce s kurzem dojde k překážkám na straně Provozovatele
 • pokud dostupnost Portálu po dobu přihlášení v kurzu klesne pod 99,5%
 • z jiného důvodu dle Českého právního řádu
 • z důvodu zrušení uživatelského účtu, kromě dle článku 7 těchto podmínek
  • Nárok na vrácení peněz Uživateli nevzniká v případě zrušení účtu Uživatele z důvodu dle čl. 7. těchto podmínek (Podmínky publikování a vyjadřování).

7. Odstoupení od smlouvy

Vrácení peněz je podmíněno akceptací opravného daňového dokladu. Na základě této akceptace bude Uživateli vrácena vždy plná částka zaplacená za účast v kurzu v době objednání.

8. Zrušení účtu

Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu, a to na e-mailové adrese: info@cgmsvet.cz.

Zrušení uživatelského účtu nemá vliv na ustanovení čl. 3. a čl. 4. těchto podmínek.

9. Podmínky publikování a vyjadřování

Portál umožňuje Uživateli vytvářet obsah, který je přístupný i ostatním Uživatelům. Při jeho publikování je zejména zakázáno:

 • klamat ostatní Uživatele nebo se vydávat za někoho jiného,
 • obtěžovat nebo pronásledovat jiné Uživatele,
 • poškozovat menšiny,
 • rozesílat „spam“,
 • sbírat informace o ostatních Uživatelích,
 • rozesílat nabídky, inzerovat služby a produkty mimo oficiální cesty k tomu vymezené Provozovatelem a pouze s jeho souhlasem.

Chování v rozporu s těmito zásadami může vést k zablokování nebo zrušení účtu Uživatele.

10. Odpovědnost Provozovatele a Uživatele

Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně služeb, obsahu Portálu Provozovatele a obsahu třetích osob (obsahem třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) třetích osob zobrazované na Portálu), zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Portál. Uživatel je odpovědný za obstarání a použití vlastního vybavení pro přístup k Portálu (počítač, mobilní zařízení, internetové připojení). Provozovatel nemá žádný závazek k monitorování nebo vyhodnocování obsahu a nezodpovídá za to, že veškerý uživatelský obsah nahraný na Portálu je v souladu s těmito podmínkami.

Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním služeb, obsahu Portálu či obsahu třetích osob.

Provozovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci,
b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,
c) jakýkoliv jiný následek užívání služeb.

Provozovatel obecně nezaručuje, že:

 • Portál bude provozován bez přerušení nebo odstávek,
 • Portál bude bez chyb,
 • Portál a obsah publikovaný na Portálu bude vyhovovat osobním, profesním nebo odborným nárokům Uživatele,
 • bude podporovat všechny součásti Portálu.

Provozovatel zásadně neodpovídá za obsah vytvořený Uživatelem (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

Provozovatel není odpovědný za obsah třetích osob zobrazovaný Uživateli v rámci služeb či poskytovaný Uživateli v rámci služeb, a to zejména za reklamní sdělení třetích osob zobrazovaná v rámci služeb a software třetích osob nabízený Uživateli ke stažení v rámci služeb. Provozovatel zejména neodpovídá za to, že obsah třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a třetí osobou na základě užívání služeb. Takový právní vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí osobu z takového právního vztahu. Provozovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatele.

Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody, ztráty zisku, dobrého jména, použitelnosti a další nepředvídatelné újmy.

Aktualizováno: 20. 9. 2023
Navigační panel