Obchodní podmínky – portál CGM Svět

 1. 1. Komu je určen portál CGM Svět

  Portál CGM Svět (dále jen „Portál“) provozovatele CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., IČ: 479 02 442, se sídlem Budova C, Office Park Nové Butovice, Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131584 (dále jen „Provozovatel“), je určen především odborníkům ve zdravotnictví, ale také zdravotnickému personálu, studentům zdravotnických škol, členům managementu zdravotnických zařízení, členům odborných komor ve zdravotnictví a zaměstnancům těch komor (dále jen „Uživatel“).

 2. 2. Licence k použití portálu CGM Svět a jeho obsahu

  Přístupem na webové stránky Portálu je Uživateli udělena nepřevoditelná a nevýhradní licence pro využití služeb Portálu pro účely Uživatele. Zejména se jedná o zobrazení obsahu umístěného na Portálu. Tato licence se uděluje konkrétně Uživateli a nesmí být (byť zprostředkovaně) udělena další osobě. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb Provozovatele.

  Omezení: Pokud není v těchto podmínkách nebo obsahu Portálu uvedeno jinak, tato licence nepovoluje reprodukci, redistribuci, prodej nebo vypracování odvozeného obsahu. Licence taktéž nedovoluje zasahování, narušování, nebo jiné poškozování služeb Portálu. Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách nebo obsahu Portálu tedy Uživatel zejména nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny předmětu této licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel není oprávněn služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu služeb poskytovaných Provozovatelem, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Provozovatelem, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb třetími osobami.

  Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Provozovatele.

  Tato licence nabývá platnosti při prvním použití Portálu Uživatelem a je v platnosti do okamžiku zrušení uživatelského účtu Uživatele.

 3. 3. Ochrana a zpracování osobních údajů

  Osobní údaje

  Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. V rámci uživatelské účtu Uživatele na Portálu shromažďuje Provozovatel osobní údaje sloužící k identifikaci Uživatele. Zejména se jedná o jméno, e-mailovou adresu, heslo (které není uložené v čitelné podobě) a údaje o zaměstnavateli Uživatele.

  Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které dopovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

  Omezení nakládání s údaji

  Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet ani používat údaje Uživatele z jeho osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

  Zpracování osobních údajů

  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto podmínek) a pro statistické účely.

  Údaje a data zadaná při používání Portálu Uživatelem

  V rámci používání Portálu Uživatelem Provozovatel shromažďuje data vzniklá při interakci Uživatele s Portálem. Zejména se jedná o údaje vyplněné ve formulářích, komentáře pod články, anketní odpovědi, vytvořené články apod.

  Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů

  Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře umístěném na Portálu, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZoOÚ“), souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek Provozovateli jako správci.

  Zpracovatel

  Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

  Doba udělení souhlasu, odvolání souhlasu

  Uživatel uděluje shora uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto odstavce je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat na adrese Provozovatele. Po odvolání souhlasu Provozovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze a z uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služeb.

  Přístup Uživatele k údajům

  Uživatel má právo kdykoliv požádat Provozovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Provozovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Poskytnutí osobních údajů

  Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Provozovatele, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

  Statistická data

  Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Provozovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat.

  Obchodní sdělení, reklama

  Uživatel dává Provozovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující zejm. informace o novinkách služeb a o produktech a službách třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

 4. 4. Nakládání s dalšími údaji a Cookies

  Údaje a data využívaná pro zlepšení služeb Portálu

  V rámci používání Portálu Provozovatel shromažďuje data, která slouží pro další zlepšování služeb Portálu. Jedná se zejména o informace o stránkách navštívených Uživateli, četnosti použití funkcí, informací o hlášených závadách. Tato data jsou také využita pro zlepšení a optimalizaci obsahu na Portálu.

  Údaje z dalších zdrojů

  Pro použití Portálu dále Provozovatel shromažďuje neosobní údaje z jiných zdrojů. Jedná se zejména o informace z obchodní databáze Provozovatele. Dále se jedná o informace z veřejně dostupných registrů a rejstříků. Tato data slouží pro zlepšení a optimalizaci obsahu na Portálu.

  Cookies

  Při návštěvě webové stránky Portálu může být počítači Uživatele přidělena jedna nebo více cookies pro usnadnění přístupu k Portálu. Většina internetových prohlížečů automaticky akceptuje cookies, avšak umožňují jejich zablokování. Pokud Uživatel zvolí blokování cookies, pak tímto bere výslovně na vědomí, že blokování cookies může ovlivnit nebo znemožnit používání Portálu.

  Více o cookies

 5. 5. Registrace a členství

  Registrace

  Pro užívání Portálu a služeb Provozovatele je nezbytné, aby se Uživatel zaregistroval svojí e-mailovou adresou, heslem a identifikačním číslem společnosti nebo organizace, ve které pracuje. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně svéprávná nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito podmínkami. Při registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné. Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat služby Provozovatele Uživatelem. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 3. těchto podmínek o ochraně a zpracování osobních údajů.

  Okamžikem dokončení registrace je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

  Dokončením registrace je Uživateli založen uživatelský účet.

  Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších povinných osobních údajů nemohou být služby Uživatelem užívány. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Uživateli zrušit uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k službám, jestliže užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

  Bezpečnost uživatelského účtu

  Uživatel je odpovědný za svůj uživatelský účet, zejména za neautorizovaný přístup k tomuto účtu. Uživatel je povinen zajistit důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení a pro přístup k službám Provozovatele, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělit žádné třetí osobě. Pokud Uživatel sdílí počítač s dalšími osobami, je nutné se po skončení práce s Portálem odhlásit. Pokud Uživatel zjistí zneužití svého uživatelského účtu, je povinen bezodkladně kontaktovat Provozovatele.

 6. 6. Prohlášení, práva a povinnosti

  Prohlášení Uživatele

  Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:

  1. b) nebyl zbaven svéprávnosti, jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užíváním služeb,
  2. c) veškeré údaje, které o sobě Uživatel při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. d) se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  4. e) si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu Portálu.

  Obecné závazky Uživatele

  Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:

  1. a) bude používat služby pouze k účelům, k nimž jsou určeny,
  2. b) pro přístup k službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Provozovatelem,
  3. c) zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení a pro přístup k službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
  4. d) nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
  5. e) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,
  6. f) nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  7. g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené k službám), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služeb, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
  8. h) nebude služby používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet; Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb,
  9. i) nebude porušovat práva Provozovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech a nebude se ani pokoušet jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.

  Obecná oprávnění Provozovatele

  Provozovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:

  1. a) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování služeb či jakkoli změnit způsob poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu Uživatele (obsahem Uživatele se rozumí veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním služeb na webové stránky Portálu, zejména komentáře, inzerce atd.)
  2. b) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování služeb, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
  3. c) kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat uživatelský účet Uživatele.
 7. 7. Placené služby

  E-Learning CGM Svět

  E-Learning CGM Svět (dále jen „e-learning“) je jedna ze součástí Portálu zaměřená na tzv. online vzdělávání. Její náplní je vzdělávací obsah. Výuka zde probíhá bez zásahu vyučujícího, pouze samostudiem Uživatele. Náplň e-learningu se skládá ze samostatných kurzů, do kterých se Uživatel přihlašuje pomocí Portálu. Přihlášení do kurzu může být zpoplatněno.

  Provozovatel Portálu si vyhrazuje právo použít pro platbu za kurz pouze jím vybrané platební metody. Přehled platebních metod je k dispozici před potvrzením objednání kurzu. Platba je zprostředkována internetovým platebním portálem.

  Účast v kurzu získává Uživatel za cenu platnou v době objednání. Není možné zpětně nárokovat dodatečné slevy z ceny. Účast v kurzu se platí předem. Na základě úspěšně provedené peněžní transakce je Uživateli udělen přístup do kurzu. Dále Uživatel obdrží doklad o provedené platbě (daňový doklad) na e-mailovou adresu uvedenou při objednání kurzu ve formě PDF souboru.

  Pokud není uvedeno jinak, účast v kurzu je platná po dobu 90 kalendářních dnů od data přihlášení do kurzu. Po dobu těchto 90 dnů má Uživatel přihlášený do kurzu (dále jen „Student“) neomezené právo na práci se vzdělávacím obsahem, ať už s výkladovou nebo testovou částí kurzu do kterého je přihlášen.

  Součástí kurzu je závěrečný certifikát, který slouží jako osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vystavení certifikátu je absolvování tzv. závěrečného testu, který sestává z otázek týkajících se probírané tématiky v kurzu. O tento certifikát žádá Student po absolvování testu. Certifikát je vydáván na jméno Studenta-Uživatele, tak jak jej uvedl při registraci. Vystavovatelem certifikátu je Provozovatel.

  Zrušení účasti v kurzu a vrácení peněz

  Uživatel (Student) má právo na vrácení peněz a zrušení účasti v kurzu za předpokladu, že mu nebyl vystaven certifikát o absolvování kurzu. Nárok na zrušení kurzu vzniká:

  • pokud se obsah kurzu významně liší od anoncovaného obsahu kurzu na úvodní straně kurzu (která je dostupná před objednáním)
  • pokud v průběhu práce s kurzem dojde k překážkám na straně Provozovatele
  • pokud dostupnost Portálu po dobu přihlášení v kurzu klesne pod 99,5%
  • z jiného důvodu dle českého právního řádu

  Nárok na vrácení peněz Uživateli nevzniká v případě zrušení účtu Uživatele z důvodu dle čl. 9. těchto podmínek (Podmínky publikování a vyjadřování).

  Vrácení peněz je podmíněno akceptací opravného daňového dokladu. Na základě této akceptace bude Uživateli vrácena vždy plná částka zaplacená za účast v kurzu v době objednání.

  V případě zájmu o objednání placené služby (kurzu) vyplňte formulář.

  Poradna

  Poradna je služba poskytovaná v rámci Portálu, kterou může Uživatel využít k zodpovězení svých případných dotazů.

  Zodpovězení dotazů není zpoplatněno, pokud dále není uvedeno jinak.

  V případě, že je dotaz Uživatele věcně složitější a jeho zodpovězení vyžaduje hlubší znalost problematiky nebo složitější analýzu na straně Uživatele, je Uživateli nabídnuta placená konzultace v rozsahu, který je nutný pro kvalitní zodpovězení dotazu. Pokud se Uživatel rozhodne nabídku využít, je mu současně s odpovědí zaslána elektronická faktura, kterou je povinen zaplatit do 14 dní od obdržení.

  Provozovatel v rámci poskytování služby Poradny pouze zprostředkovává kontakt Uživatele s nezávislými odborníky v jednotlivých oblastech. Provozovatel nenese odpovědnost za úplnost a správnost odpovědí na dotazy Uživatele, tyto odpovědi poskytují nezávislí odborníci.

  8. Zrušení účtu

  Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Provozovatele o zrušení svého uživatelského účtu, a to na e-mailové adrese: info@cgmsvet.cz

  Zrušení uživatelského účtu nemá vliv na ustanovení čl. 3. a čl. 4. těchto podmínek.

 8. 9. Podmínky publikování a vyjadřování

  Portál umožňuje Uživateli vytvářet obsah, který je přístupný i ostatním Uživatelům. Při jeho publikování je zejména zakázáno:

  • klamat ostatní Uživatele nebo se vydávat za někoho jiného,
  • obtěžovat nebo pronásledovat jiné Uživatele,
  • poškozovat menšiny,
  • rozesílat „spam“,
  • sbírat informace o ostatních Uživatelích,
  • rozesílat nabídky, inzerovat služby a produkty mimo oficiální cesty k tomu vymezené Provozovatelem a pouze s jeho souhlasem.

  Chování v rozporu s těmito zásadami může vést k zablokování nebo zrušení účtu Uživatele.

 9. 10. Odpovědnost Provozovatele a Uživatele

  Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně služeb, obsahu Portálu Provozovatele a obsahu třetích osob (obsahem třetích osob se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) třetích osob zobrazované na Portálu), zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb.

  Provozovatel si vyhrazuje právo měnit Portál. Uživatel je odpovědný za obstarání a použití vlastního vybavení pro přístup k Portálu (počítač, mobilní zařízení, internetové připojení). Provozovatel nemá žádný závazek k monitorování nebo vyhodnocování obsahu a nezodpovídá za to, že veškerý uživatelský obsah nahraný na Portálu je v souladu s těmito podmínkami.

  Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním služeb, obsahu Portálu či obsahu třetích osob.

  Provozovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

  1. a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při registraci,
  2. b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,
  3. c) jakýkoliv jiný následek užívání služeb.

  Provozovatel nezaručuje, že:

  • Portál bude provozován bez přerušení nebo odstávek,
  • Portál bude bez chyb,
  • Portál a obsah publikovaný na Portálu bude vyhovovat osobním, profesním nebo odborným nárokům Uživatele,
  • bude podporovat všechny součásti Portálu.

  Provozovatel v souladu s ustanovením §§ 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů).

  Provozovatel není odpovědný za obsah třetích osob zobrazovaný Uživateli v rámci služeb či poskytovaný Uživateli v rámci služeb, a to zejména za reklamní sdělení třetích osob zobrazovaná v rámci služeb a software třetích osob nabízený Uživateli ke stažení v rámci služeb. Provozovatel zejména neodpovídá za to, že obsah třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a třetí osobou na základě užívání služeb. Takový právní vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či třetí osobu z takového právního vztahu. Provozovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatele.

  Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody, ztráty zisku, dobrého jména, použitelnosti a další nepředvídatelné újmy.

  Uživatel se zavazuje odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto podmínek Uživatelem.

Navigační panel