Prohlášení o ochraně údajů – portál CGM Svět

 1. 1. Organizace ochrany údajů a převzetí odpovědnosti za ochranu údajů

  CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. považuje ochranu osobních údajů a zodpovědné nakládání s nimi za základní princip. CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. se zavazuje k přísnému dodržování všech příslušných právních předpisů a norem týkajících se ukládání a zpracování osobních údajů.

  Společnost CGM SE vyvinula centrální systém řízení ochrany dat, který zajišťuje stálý a nejvyšší možný stupeň ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy v rámci celé společnosti CGM.

  Toto prohlášení o ochraně dat slouží k naplnění zákonem stanovené informační povinnosti poskytování informací o nakládání s daty v rámci CGM.

  Toto prohlášení o ochraně dat se týká výslovně zákaznického portálu CGM Svět provozovaném na webové adrese www.cgmsvet.cz

  Přístup k nejnovější verzi tohoto prohlášení o ochraně dat budete mít kdykoliv na úvodní straně portálu CGM Svět.

 2. 2. Zákaznický portál CGM Svět

  Zákaznický portál CGM Svět je aplikace pro sdílení obsahu (autorské texty a články, multimédia) od společnosti CGM směrem k zákazníkům, dále pro tvorbu a sdílení obsahu jeho uživatelů (komentáře, hlasování, hodnocení) jakož i pro získání zpětné vazby o použití portálu samého i dalších produktů CGM.

  Zákaznický portál CGM Svět poskytuje služby autorizovaným osobám. Těm také dává právo pro úpravu nebo mazání jimi vytvořeného obsahu.

 3. 3. Zpracování osobních údajů společností CGM

  Osobní data jsou jakékoliv informace spojené s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo s odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby

  Při používání výše uvedeného produktu jsou na našem serveru prostřednictvím přístupu k aplikaci ukládány následující typy dat:

  • Registrační údaje
  • Uživatelem vytvořený obsah
  • Data z technických operací
  • Data o prohlížení stránek
  • Data z obchodních transkakcí
   

  V souladu s právními předpisy o ochraně údajů se zavazujeme po ukončení Vašeho členství (resp. po smazání vašeho účtu) anonymizovat veškeré pořízené údaje z vaší činnosti.

  3.1. Smluvní a registrační údaje

  Smluvní a registrační údaje identifikují a řídí smluvní vztahy mezi uživatelem a CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.. Tato data zahrnují:

  • Data související se společností / zdravotnickým zařízením
   • Název společnosti
   • IČO společnosti
   • Adresa společnosti

  • Data související s uživatelem
   • Oslovení/Titul
   • Křestní jméno/Příjmení
   • Titul za jménem
   • Kontaktní telefonní číslo
   • E-mailová adresa
   • Vazba na společnost  •  

  V průběhu práce s portálem CGM Svět můžete být požádáni o dodatečné údaje. V případě takového doplnění budete vždy seznámeni s účelem pořízení takových dat a o souhlas s jejich použitím.

  Ukládání a zpracování osobních údajů zpřístupněných Zákaznickému portálu CGM Svět během existence uživatelského účtu slouží a je omezeno na účely autorizace, autentifikace a zejména ke zpracování objednávek a k zákaznické podpoře.

  Data mohou použita také k zákaznickému průzkumu, který souvisí s produktem a k marketingovým účelům, výlučně pokud je k tomu vydán souhlas formou prohlášení o souhlasu.

  Data nebudou předána nebo prodána žádné třetí straně, pokud to není nezbytné ke splnění smluvních závazků nebo pokud to není výslovně povoleno prohlášením o souhlasu.

  Smluvní údaje jsou uloženy na serveru Zákaznického portálu CGM Svět. Máte právo být informováni o místě uložení Vašich dat, právo provádět opravy dat, právo k omezení zpracování a právo k vymazání těchto dat.

  3.2. Uživatelem vytvořený obsah

  Při interakci se zákaznickým portálem vytváří uživatel obsah, který může být sdílen s dalšími uživateli portálu.

  Uživatelem vytvořeným obsahem se rozumí:

  • Komentáře pod články
  • Vložené články, vč. vložených obrázků
  • Datum a čas přístupu
  • Požadovaná složka v klientském počítači (název složky a URL)
  • Počet bajtů přenášených v průběhu spojení
   

  Tento obsah je součástí účtu uživatele a nevyžaduje sdělování žádných dalších osobních údajů. Uživatel může požádat o smazání svého učtu v portálu CGM Svět, tím budou autorství tohoto obsahu anonymizováno, nicméně obsah samotný (bez osobních údajů) může zůstat uložen na portálu CGM Svět.

  3.3. Data z technických operací

  Data z technických operací jsou potřebná k zajištění provozu služeb portálu. CGM shromažďuje data z technických operací pouze za tímto účelem. CGM pravidelně ověřuje, že jsou shromažďována, ukládána a zpracovávána pouze data, která jsou nezbytná k zajištění a zdokonalení technických operací portálu CGM Svět.

  Součástí dat k zajištění provozu služeb portálu mohou být dočasně uložená data, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti a integrity portálu:

  • IP adresa klientského počítače
  • Datum a čas přístupu
   

  Po dobu existence uživatelského účtu se ukládá pouze čas, datum a IP adresa posledního přístupu na portál.

  3.4. Data o prohlížení stránek

  Pro plnění funkce obsahového portálu a optimalizaci nabízeného obsahu využívá portál CGM Svět data o vámi prohlížených stránkách. Jedná se zejména o tyto údaje:

  • Čas a datum zobrazení
  • Čas strávený na stránce
   

  Tyto údaje jsou uloženy pouze po dobu existence uživatelského účtu. Poté jsou anonymizovány.

  3.5. Data z obchodních transakcí

  V průběhu používání portálu CGM Svět může dojít k obchodní transakci formou objednávky a platby za poskytnuté služby a následného vystavení daňového dokladu. Tato data jsou uložena na portálu CGM Svět a jsou uložena dle stávajících právních předpisů.

  3.6. Cookies

  Pro rozpoznávání uživatelů a snadnější práci na portálu CGM Svět používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládáme pomocí webových prohlížečů do jednotlivých počítačů. Podobně se tak děje i na řadě dalších webových portálech, které jsou na internetu dostupné. Jedná se o malé záznamy a poznámky o tom, zdali jste již z vašeho počítače s CGM Světem pracovali, a umožní nám to tak vás rychleji a jednodušeji připravit portál pro vaší práci.

  Cookies zabírají minimální prostor na disku vašeho počítače, neškodí a neslouží k získávání citlivých údajů o vaší osobě.

  K čemu konkrétně cookies používáme?

  • K tomu, abychom vás přihlásili do portálu a udrželi vaše přihlášení po celou dobu práce s ním, dokud se neodhlásíte, nebo vás bezpečně neodhlásíme z důvodu vaší neaktivity.
  • K průběžnému ukládání údajů vložených do vícestránkových formulářů před konečným odesláním na portál – např. u anket, tak aby se v případě, že by se cokoliv pokazilo, bylo možné vrátit tam, kde jste přestali.
  • Pro analýzu návštěvnosti službou Google Analytics, provozovanou společností Google, Inc.
   

  Ukládání Cookies můžete kdykoliv zakázat ve svém internetovém prohlížeči. Jejich případné použití nebo nepoužití nemá vliv na přístup ke službám CGM Světa.

 4. 4. Závazek o zachovávání důvěrnosti, školení o ochraně dat

  CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. pravidelně proškoluje své zaměstnance v otázkách ochrany osobních údajů a dat obecně. Toto vyžaduje i od všech svých případných dodavatelů. Pravidelně podstupujeme vnitřní audit našich procesů, tak abychom předcházeli případným ohrožením bezpečnosti dat a zaujímáme náležitá opatření.

  Všichni zaměstnanci i dodavatelé jsou poučeni o tom jaká rizika plynou z neoprávněného nakládání s osobními údaji subjektů.

 5. 5. Bezpečnostní opatření /zabránění riziku

  CGM přijímá veškerá technická a organizační bezpečnostní opatření za účelem zajištění ochrany Vašich osobních údajů jakož před neoprávněným přístupem, úpravami, zveřejněním, ztrátou, zničením nebo jinými způsoby zneužití. Tato opatření zahrnují interní testování a kontroly našich procesů shromažďování dat, ukládání a zpracování. Dále zahrnují bezpečnostní opatření na ochranu informačních systémů, na kterých ukládáme smluvní údaje a data z technických operací, před neoprávněnými přístupy.

 6. 6. Technická a organizační opatření

  K zajištění ochrany údajů provádí CGM pravidelný průzkum stavu vývoje v oblasti bezpečnostních technologií. To zahrnuje stanovení typických scénářů poškození, které pramení z odpovídajících bezpečnostních potřeb/úrovní bezpečnosti pro různé typy osobních údajů, které jsou slučovány do kategorií možných poškození, stejně jako provádění posouzení rizik.

  Dále specializované penetrační testování, které je prováděno formou pravidelných testů, posuzování a vyhodnocování účinnosti těchto technických a organizačních bezpečnostních opatření, která zajišťují bezpečnost zpracování dat.

  Následující pokyny upravují implementaci vhodných technických a organizačních opatření:

  • Zálohování dat (praxe)
   

  Za účelem zamezení ztrátám dat jsou data pravidelně zálohována.

  • Ochrana soukromí
   

  CGM zajišťuje, aby byly ochrana údajů/soukromí a zásady ochrany údajů zohledněny v návrhu a vývoji procesů in-formačních systémů.

  Cílem je vyhnout se nákladnému a časově náročnému dodatečnému programování, které by bylo potřeba provést, pokud by ochrana údajů a bezpečnostní požadavky měly být implementovány po zavedení informačního systému. Opatření jako deaktivace některých funkcí softwaru, ověření nebo šifrování, jsou zohledňovány na začátku procesu vývoje.

  • Ochrana soukromí
   

  V případě, že si přejete kontaktovat CGM prostřednictvím emailu, vezměte prosím na vědomí, že zásady ochrany předávaných informací nemohou být zaručeny, jelikož ob-sah emailových zpráv může být viděn třetími stranami. Doporučujeme používat poštovní komunikaci, pokud si přejete předávat důvěrné informace.

 7. 7. Práva subjektů údajů

  Osobní údaje uživatele

  Máte právo být informováni o uložených údajích o Vaší osobě, jakož i právo přístupu k těmto datům, máte právo provádět opravy, mazání, změny ve zpracování, přenášet data a máte právo vznášet námitky ke zpracování Vašich osobních údajů.

  Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu je účinné do budoucna.

  Máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu, pokud se domníváte, že Vaše údaje byly zpracovávány nevhodným způsobem.

  Zavazujeme se k anonymizování všech smluvních údajů, přihlašovacích údajů a všech údajů z technických operací po ukončení Vaší smlouvy i bez Vaší předchozí žádosti.

  Jsme však vázáni obchodními a daňovými zákony k dodržování zákonem stanovených lhůt pro uchovávání dat, které mohou přesahovat termín ukončení Vaší smlouvy. Data z technických operací jsou ukládána pouze po dobu, která je z technického hlediska nezbytná, a jsou anonymizována nejpozději po ukončení vašeho uživatelského účtu.

 8. 8. Vymahatelnost

  Soulad s pravidly na ochranu dat, která jsou popsána v tomto dokumentu, je pravidelně a průběžně kontrolován společností CGM.

  Pokud CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. obdrží stížnost, bude společnost kontaktovat podavatele stížnosti za účelem vyřešení všech vyjádřených obav, které se týkají zpracování jeho osobních údajů.

  CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. se zavazuje poskytovat součinnost příslušnému správnímu úřadu i příslušnému dozorovému orgánu.

 9. 9. Dodatky k tomuto prohlášení o ochraně údajů

  Vezměte prosím na vědomí, že toto prohlášení o ochraně údajů může podléhat změnám a dodatkům. V případě podstatných změn uveřejníme detailní oznámení o těchto změnách. Každá verze toho-to prohlášení o ochraně údajů je identifikována datem a číslem verze, které jsou uvedeny v zápatí dokumentu. Zároveň jsou všechny předchozí verze tohoto prohlášení archivovány a jsou k dispozici k náhledu na žádost inspektora ochrany osobních údajů.

  Pověřenec ochrany osobních údajů:

  titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Roček

  e-mailová adresa: dpo.cz@cgm.com

  telefon: +420 246 007 920

Aktualizováno: 5. 11. 2018
Navigační panel